Kalenner vum Budget

Aarbechte vum exekutive Pouvoir

Abrëll n-1:             Verdeelung vun der Circulaire budgétaire duerch de Budgetsminister

Mee n-1:                 Elaboratioun vun de Budgetsproposen duerch d‘Ministèren

Juni n-1:                 Iwwerpréiwung vun de Budgetsproposë vun der Finanzinspektioun                   
                                  Reunioune mat de verschiddene Ministèren (Réunions  contradictoires)

Juli n-1:                  Virbereedunge vun den Aarbechte vum Regierungsrot:
                                   "Questions à trancher" duerch de Regierungsrot
                                   Interministeriell Reuniounen (Examens bilatéraux)

September n-1:   Definitiv Elaboratioun vum Gesetzesprojet:
                                   Reunioun vum Regierungsrot

Oktober n-1:         Iwwerreechung vum Gesetzesprojet un d‘Chamber

 

Aarbechte vum legislative Pouvoir

Ab Oktober n-1:     Aarbechten a Kommissiounen, parallel zu den erfuerderten Avisen

Dezember n-1:        Vote vum Gesetzesprojet iwwert de Budget an de Budget pluriannuell

 

 

Aktualiséiert