Budget pluriannuel

De Budget pluriannuel gëtt déi iewescht Limitte vun den Depensë vum jäerleche Budget vun der Administration Centrale an engem Zäitraum vu fënnef Joer (n bis n+4) vir. Déi politesch Prioritéite kënnen esou ervirgehuewe ginn. Ausserdeem ginn an dësem Dokument de mëttelfristege But vum Budgetssolde, esou wéi d'Linn fir dëse But z'erreechen, festgeluecht.

Aktualiséiert