Aktivitéiten


Comptabilitéitsgesetz (LC) = Gesetz vum 8. Juni 1999 (a senger geännerter Form), iwwert de Budget, d'Comptabilitéit an d'Tresorerie vum Staat
Gesetz vun der IGF = Gesetz vum 10. Mäerz 1969 iwwert d'Grënnung vun der Finanzinspektioun

 

Aktualiséiert